Onze visie

Gemeenten worden op steeds meer terreinen actief. Dat vereist een aangepaste aanpak. De missie of opdracht van het gemeentedecreet is duidelijk: ‘De gemeenten ijveren om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.’ Deze bijdrage situeert zich op economisch, ecologisch, sociaal en bestuurlijk vlak. Op gemeentelijk bestuurlijk vlak worden steeds meer managementcapaciteiten verwacht. De installatie van het managementteam is hiervan een logisch gevolg. We streven naar een efficiënte bestuurlijke organisatie met een aangepast personeelsbeleid. We willen rekening houden met de grote inhoudelijke beleidsterreinen (veiligheid, burgerzaken, grondgebonden materies, welzijnsmateries, culturele en economische materies) van het bestuur en anderzijds met de interne ondersteunende functies (personeels-, financieel en technisch beleid; interne bestuursfuncties en communicatieve functies) die nodig zijn om een gemeente goed te kunnen besturen.

Functioneringsgesprekken, inspraakprocedures, input- en outputbeleid, modernisering van de gemeentelijke financiën of verdere implementatie van ICT (Informatie- en Communicatie Technologie): het zijn slechts enkele voorbeelden waaruit blijkt dat, zoals een commercieel bedrijf, ook een gemeente op een professionele manier moet gerund worden. Met dien verstande dat het evenwicht tussen bovenstaande vier dimensies (economie – ecologie – sociaal aspect – zorgzaam bestuur) moet bewaakt worden. De integratie van de gemeentelijke administratie met deze van het OCMW is een nieuw en bijkomend gegeven waarmee we bestuurlijk moet rekening houden bij de uitwerking van een kwaliteitsvol ontwikkelingsproces voor de volgende jaren.

Met de privé sector heeft het lokale beleid gemeen dat KWALITEITSZORG het streefdoel blijft. Door de invoering van het gemeentedecreet zet de moderniseringstendens van de publieke sector zich ook door in het openbaar bestuur. Om deze kwaliteitszorg te bewaken heb je een strategie nodig. Ook hier gingen we ten rade in de bedrijfswereld. Door voor de komende legislatuur te kiezen voor de PDCA- benadering (Plan- Do- Check-Act) realiseren we onze bestuursopdracht op een systematische manier.

Deze cyclus van vier activiteiten is een hulpmiddel om systematisch kwaliteit te verbeteren of te borgen. Het principe is eenvoudig: je bedenkt een actie (=Plan), je voert deze uit (=Do), je controleert of de actie aan de verwachtingen voldoet (=Check, evalueren) en zo nodig stel je de actie bij (=Act, borgen of bijsturen)

Geachte lezer, het planningsdocument dat voor jou ligt toont aan op welke wijze ZDB haar bestuurlijke opdracht met veel zin voor kwaliteit wil en zal aanpakken zoals dat tijdens de voorbije twee legislaturen uitvoerig is gebleken.
Om levenskwaliteit van onze Zeelse gemeenschap te realiseren is een kwaliteitsvolle bestuursorganisatie uiteraard nodig. Een organisatie die berust op 4 pijlers: efficiëntie, doelgerichtheid en ontwikkelingsgerichtheid met aandacht voor voldoende ondersteuning.