Realisaties

De voorbije 5 jaar heeft ZDB met haar schepen heel wat mee kunnen realiseren voor onze gemeente. Realisaties waar onze partij en onze schepen best fier mogen op zijn. Daarbij is de inbreng van de partij belangrijk als klankbord en forum om vooraf belangrijke beslissingen af te toetsen, te bespreken, over te discussiëren. De ZDB-leden brengen daarbij, zoals het in een democratie past, mee ideeën aan.  Soms van dichtbij, soms iets verder af. En verder maak je als bevoegde schepen en als partij van de meerderheid steeds deel uit van een coalitie waar je gezamenlijke beslissingen neemt of moet nemen.

Als schepen van cultuur staat Guy mee aan de basis van de bouw van het gemeenschapscentrum De Wiek en is een dragende en stimulerende kracht in de uitbouw en werking ervan samen met de dienst Vrije Tijd en veel andere geëngageerde Zelenaars.

De tekst op de wand van de foyer in De Wiek luidt als volgt: ‘Zoals een windmolen de wind omzet in kracht, zo is het de ambitie dat De Wiek zorgt voor een nieuwe wind en dynamiek in onze Zeelse samenleving’. ZDB heeft daar mee een belangrijke bijdrage voor geleverd de voorbije jaren. Dat merken we aan het succes van de Wiek waar onze partij een zeer groot aandeel in heeft. Zowel op het vlak van gebouw, inrichting als werking en management is De Wiek uitgegroeid tot een vaste waarde in cultureel Vlaanderen. Bekijk de programmatiebrochure en je merkt dat we een hele waaier van steengoede acteurs, muzikanten en artiesten uit Vlaanderen te gast hebben in ons gemeenschapscentrum. Maar ook onze eigen culturele verenigingen laten zich niet onbetuigd. Ze staan steeds garant voor hoogstaande producties en concerten die ze op het podium van De Wiek demonstreren.

Samen met de cultuurraad heeft ZDB-schepen Guy De Roover ervoor gezorgd dat ons gemeenschapscentrum over een uitstekende akoestische zaal beschikt. Het gebruikersreglement en de totale werking van De Wiek zijn het resultaat van een knappe samenwerking met de cultuurdienst en de adviserende vertegenwoordigers.

Het Henri Van Daelecentrum is opgefrist en geniet door toedoen  van de ZDB-schepen van een sterkere aantrekkingskracht dan voordien. Ook de infrastructuur van het museum Zeels Erfgoed werd uitgebreid door zijn stimulans in samenwerking met de vrijwilligers van de Heem- en Oudheidkundige Kring. Guy gaf daarnaast aan de vrijwilligers zijn volledige steun voor de realisatie van het Alois De Beule museum. Bovendien werden de gemeentelijke subsidies voor cultuur verhoogd en de cultuurdienst uitgebreid met personeel. ZDB- schepen Guy slaagde er samen met de cultuurraad onder meer in om een sterk subsidiereglement in elkaar te steken en de verkiezing van de jaarlijkse cultuurprijs in een nieuw kleedje te steken.

ZDB staat sterk achter initiatieven zoals de vrije tijdsbox waardoor mensen in armoede gestimuleerd worden tot vrijetijdsbeleving door hen financieel een duwtje te geven. Ook hiervoor was Guy politiek verantwoordelijk.

Als ZDB-schepen van bibliotheek behoort het tot de bevoegdheid van schepen Guy om onze gemeentelijke bib een nieuw concept, aanpak en inrichting te bezorgen. Het nieuwe meubilair nodigt uit om naar de bib te komen. Onze bib beantwoordt aan de hedendaagse noden op het vlak van digitalisering, laagdrempeligheid en werking met externen zoals scholen, verenigingen. Het euvel, door het wegvallen van het aanbod strips in Juvenes, hebben we met de bib probleemloos opgevangen. Kortom, onze bib is geëvolueerd van een collectiegerichte bib naar een vraaggerichte bib waar ontmoeten en beleven centraal staan.

We moesten in Zele, zoals in veel gemeenten en als gevolg van de bankencrisis in 2013 besparingsmaatregelen nemen. Moeilijke beslissingen van het college die onze ZDB-schepen van financiën samen met de burgemeester heel sterk mee heeft aangestuurd. ZDB heeft er steeds op gehamerd dat we de belastinglast van de Zelenaar goed onder controle moeten houden:

  • De personenbelasting is gelijk gebleven ten opzichte van de voorbije 12 jaar;
  • de milieubelasting werd eerst verhoogd maar nadien terug gehalveerd;
  • de belasting onroerende voorheffing hebben we verhoogd maar met 1382 (of omgerekend 870 punten) opcentiemen blijven we nog ruim onder vergelijkbare clustergemeenten.

De belastinglast in onze gemeente blijft dus relatief laag terwijl we toch voor heel wat uitdagingen staan om onze achterstand op een aantal vlakken in te halen zoals onder meer de bouw van een nieuwe sporthal. Ondertussen zitten we met onze gemeentelijke financiële middelen opnieuw heel goed en sparen we (in tegenstelling tot veel andere gemeenten) reeds voor een serieus appeltje tegen de dorst. We citeren uit het rapport 2017 van onze financiële dienst waarin staat ‘dat we over een sterke liquiditeitspositie beschikken. Zoals blijkt uit de positieve autofinancieringsmarge is er voldoende financieel draagvlak om de schulden af te lossen en de interesten te betalen’.

Inmiddels zorgen we in de gemeente reeds voor een appeltje voor de dorst. Iedereen weet dat het pensioenenmonster afkomt op alle gemeenten! Wel, met Zele leggen we inmiddels een pensioenreserve aan die inmiddels in aangegroeid tot meer dan 2,2 miljoen euro voor de statutaire ambten en bijna een half miljoen als reserve voor de pensioenen van de mandatarissen. We moeten ons als financiële verantwoordelijken immers bewust zijn van het feit dat die pensioenlast onverbiddelijk op ons afkomt. Falen is geen optie, stelt ZDB, dus moeten we NU maatregelen nemen. In elk geval zijn er voldoende reserves om de oplopende kost van de pensioenen onder controle te houden.

De oprichting van het autonoom gemeentebedrijf zorgt voor een grote recuperatie van onze BTW -verplichting.  We mogen stellen dat onze ZDB-schepen een zeer belangrijke rol heeft gespeeld bij de oprichting van deze AGB-organisatie waarvan Guy ondervoorzitter is. Samen met de burgemeester was hij de eerste verantwoordelijke voor de oprichting ervan.  Met het AGB doen we dus een goede financiële zaak.

Voor het gemeentelijk personeel is Guy de bevoegde schepen van personeelszaken. Sinds het begin van deze legislatuur heeft hij onmiddellijk werk gemaakt van het organogram en worden er veel initiatieven genomen om de interne communicatie te verbeteren: de introductie van intranet, een personeelsmagazine, de organisatie van personeelsvergaderingen om er maar enkele op te noemen. Onze communicatiedienst hebben we uitgebreid. Momenteel leidt Guy samen met enkele collega’s de samenvoeging van de gemeentelijke diensten en het OCMW in goede banen wat gezien de verschillende structuren en culturen geen sinecure is.

Daarnaast zet onze ZDB-schepen zich in om op diensten, waar er intermenselijke problemen waren, mee te zoeken naar oplossingen om de dienst professioneel te laten draaien. Onder impuls van ZDB wordt er een dynamisch talenbeleid uitgewerkt. Bezoekers in het gemeentehuis worden geappelleerd aan het feit dat Zele een Vlaamse gemeente is waar volgens de wetgeving Nederlands moet gesproken worden, en de gemeentelijke medewerkers Nederlands moeten spreken. Maar we gaan ook niet voorbij aan het feit dat we anderstaligen kansen moeten bieden om Nederlands te leren en te oefenen.

Het deeltijds kunstonderwijs heeft onder de bevoegdheid van Guy De Roover als schepen van kunstonderwijs inmiddels een lokaal tekenacademie in alle wijkscholen. In totaal zijn er in de gemeente 6 plaatsen waar lagere schoolkinderen tekenacademie kunnen volgen in een eigen ingericht en aangepast lokaal.

ZDB kijkt alvast met veel voldoening en trots terug op al die realisaties waarvan we zonder schroom mogen zeggen dat onze partij er in belangrijke, soms essentiële mate mee heeft toe bijgedragen.