Nieuws

7 vliegen in één klap voor vroegere postgebouw

By augustus 4, 2018 No Comments

MET ZELE 3.0 KIJKT ZDB NAAR HET GROTERE PLAATJE VOOR DE TOEKOMST VAN ZELE

Op de nieuwe website is het ZDB-programma volledig ter beschikking. Een opmerkelijke speerpunt ervan is de ingebruikname van het vroegere, te renoveren postgebouw in het centrum van Zele. De gemeente heeft dit enkele jaren geleden voor amper 350.000 euro kunnen aankopen.

ZDB hanteert hier “het 7 vliegen in-een-klap-principe”.

Uitbreiding infrastructuur politie

Het politiekantoor zit aan zijn limieten. Er is nood aan uitbreiding voor bv extra verhoorlokalen, een salduzlokaal, een plaats voor gesprekken met kinderen die slachtoffer werden van geweld, …

Huisvesten van Rode Kruis en ambulance

Een andere dringende situatie! Enerzijds zit de ambulancedienst in een container in oncomfortabele omstandigheden. Anderzijds is het Rode Kruis nu ondergebracht aan de bibliotheek. In het gerenoveerde postgebouw voorzien we centralisatie van Rode Kruis en ambulance bij de andere hulpdiensten. Aan de achterzijde van het postgebouw is ruim plaats voor een carport waar de voertuigen paraat staan om uit te rukken. De dienstdoende ambulanciers krijgen ook het nodige comfort met slaapruimte en sanitair, zodat ze meteen kunnen reageren op noodsituaties.

Optimaliseren van samenwerking en coördinatie tussen de hulpdiensten

Door ambulancediensten, naburige politiediensten, de buren van de brandweer, Rode Kruis samen te brengen op een uitgebreide site, verhogen we de samenwerkingsmogelijkheden. Door de verschillende hulpdiensten samen te brengen is het veel eenvoudiger om met elkaar in overleg te gaan en aan kruisbestuiving te doen wat de expertise betreft. Doordat men nauwer samenwerkt, is het ook veel gemakkelijker om te coördineren in geval van zware noodsituaties en rampen.

Henri Van Daelecentrum wordt exclusieve cultuursite

Door het Rode Kruis de nodige ruimtes te bieden in het te renoveren postgebouw creëren we uitbreidingskansen in het Henri Van Daelecentrum voor de culturele verenigingen en het museum Zeels Erfgoed. Het niet meer gebruikte lokaal van de VDAB (nu in Dendermonde), de ruimtes van het Rode Kruis met bijhorende garage, bieden immers in de nieuwe gebruikersformule uitbreidingskansen voor cultuur.

Huis van de Zelenaar

Er is nood aan een centraal informatiepunt waar de Zelenaars terecht kunnen voor allerlei informatie. Te beginnen met een Jongeren Advies Centrum (JAC) voor de jeugd als onderdeel van een CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk). Het voormalige postgebouw met zijn lage drempel biedt hiervoor een uitstekende locatie. De decretaal verplichte samensmelting met het OCMW geeft hiertoe immers een historische kans om de informatie en ondersteuningsopdracht van de gemeente nog te versterken.

Het Huis van de Zelenaar moet ook een soort loketfunctie vervullen voor bv. vragen omtrent premies en aanvragen. Zelfs al ben je niet meteen op de juiste plaats, de medewerkers zullen de burger dan helpen met hem in contact te brengen met wie wel kan helpen, zodat de burger niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt, zoals hij nu soms ervaart. Het Huis van de Zelenaar moet de communicatie met en dienstverlening aan de inwoners versterken.

Voldoende ruimte beschikbaar

En de vraag die wellicht zal worden gesteld: biedt het te renoveren oude postgebouw voldoende ruimte om én het Rode Kruis, én de ambulancedienst én een Huis van de Zelenaar te herbergen en daar bovenop de politie uitbreidingskansen te geven?

Het antwoord hierop is volmondig JA:

Huidige stand van zaken:

Rode Kruis heeft in het Henri Van Daelecentrum momenteel een beschikbare ruimte van zo’n 183 vierkante meter.

De huidige huisvesting van de ambulance is momenteel amper 42 vierkante meter en is dringend aan herziening toe om de personeelsleden degelijk te huisvesten.

Momenteel worden de ziekenwagens van Rode Kruis en ambulance niet overdekt geparkeerd wat soms tot problemen leidt tijdens zowel zomer als winter.

De politie beschikt momenteel over 375 vierkante meter bruikbare ruimte, maar is aan uitbreiding toe. De uitbreidingsmogelijkheden van de politie werden reeds bekeken met de korpschef.

Rode Kruis, ambulancedienst en politiedienst samen geeft dat momenteel 600 vierkante meter in gebruik.

Mogelijkheden:

De stalling van de ziekenwagens voor Rode Kruis en ambulance op de binnenkoer van het postgebouw is bijkomend te bouwen met overdekte parkeergelegenheid. In deze overdekte parkeergelegenheid is er meteen ook mogelijkheid om de politiewagens degelijk te stallen.

Het Rode Kruis krijgt op zijn nieuwe locatie minimum dezelfde ruimtes met bijhorende overdekte parkeermogelijkheid.

De ambulance krijgt eindelijk een degelijke infrastructuur.

De politie krijgt uitbreidingsmogelijkheden.

Er is nog voldoende ruimte om het HUIS VAN DE ZELENAAR in te richten.

Want: Het oude postgebouw biedt ons met twee verdiepingen zo’n 1000 vierkante meter bijkomende infrastructuur. De zolderverdieping wordt hierbij zelfs niet verrekend.

Het vroegere te renoveren postgebouw biedt dus voldoende ruimte om 7 vliegen in een klap te vangen:

  1. voorzien in de informatiedienst HUIS VAN DE ZELENAAR met een dienstverlenende, informatieve en ondersteunende functie voor alle Zelenaars, van jong tot oud.
  2. de infrastructuur voor de politie uitbreiden;
  3. de ambulancedienst een degelijke huisvesting bezorgen;
  4. het Rode Kruis een nieuwe en ruimere locatie geven;
  5. zorgen voor overdekte parkeergelegenheden voor ambulance, Rode Kruis en politiecombi’s;
  6. de gemeenschappelijke site zal de samenwerking tussen al deze hulpverlenende diensten optimaliseren en de dienstverlening verhogen!
  7. de Zeelse culturele verenigingen krijgen meer ruimte in het Henri Van Daelecentrum